Photos: Avinoam Amar , Shimon Avitan, Yoav Lavi & Tomer Feder SportPhotography
 
Go
הכנותזינוקיםעליה ראשונהשטח איזור המחצבהאיזור מעלה שחקעליה אחרונה 21 ו30מתחם ואווירהקילומטר אחרוןקו סיוםטקס סיום