Photos by SportPhotography: Eran Shlomo, Ronen Horesh, Gilad Kavalerchik, Ronen Topelberg
 
Go
הכנות וזינוקיםעליה ראשונהאיזור רכס עליוןהעליה האחרונה 21 ו 30 קמאיזור מעלה שחקקמ אחרון בפארקקו סיוםמתחם סיום ופודיום