PreparationsThursday - startThursday - nightFriday - dayFriday - night