הכנות ואיזור בר גיוראלקראת סיוםמתחם סיום וטקסעליה לתחנת צובה